Vertical NW Banner  
Chemistry for Energy Conversion & Storage  
 
 

Meet the Wang Lab...

Group photo Jan 2019

PI: Dunwei Wang
Dunwei Wang
 
Postdoctoral Researchers
Bingqing Zhang (visiting postdoctoral researcher)

Bingqing Zhang

 

Rong Chen (Ph.D. NTU, 2018)

Bingqing Zhang

 

Graduate Students
 
Da He
Jingru Luo
Yanyan Zhao
Chaochao Lang
Mengdi Liu
Haochuan Zhang
Mengdi Liu
Visiting Scholars
Dr. Wenjun Fa
Wenjun Fa
Dr. Hongbo Liang
Wenjun Fa
Undergraduate Students
Jeremy Espano ('19)
Shasha Zhu
Tianyue "Mary" Gao ('19)
Shasha Zhu
Nicholas Wong ('20)
Shasha Zhu
Christopher Povinelli ('20)
Shasha Zhu
Alinda Dersjant ('21)
Shasha Zhu
Former Group Members

 

< back to main page


New papers
 

 
    Last updated, June 2015