Vertical NW Banner  
Nanomaterials for Energy Conversion  
 
 

Meet the Wang Lab...

Group photo August 2016

PI: Dunwei Wang
Dunwei Wang
 
Postdoctoral Researchers

 

 

Graduate Students
 
Wei Li
Wei Li
Qingmei Cheng
Yuming He
James Thorne
Qi Dong
Da He
Jingru Luo
Yanyan Zhao
Mengdi Liu
Mengdi Liu
Visiting Scholars
Mr. Xin Ba
Shasha Zhu
Undergraduate Students
Jeremy Espano
Tianyue "Mary" Gao
Xizi Zhang
Hajin Hwang
Nicholas Wong
 
Former Group Members

 

< back to main page


New papers
 

 
    Last updated, June 2015