Vertical NW Banner  
Nanomaterials for Energy Conversion  
 
 

Meet the Wang Lab...

Group photo August 2016

PI: Dunwei Wang
Dunwei Wang
 
Postdoctoral Researchers

 

 

Graduate Students
 
Wei Li
Wei Li
Xiahui Yao
Xiahui Yao
Qingmei Cheng
Yuming He
James Thorne
Qi Dong
Da He
Jingru Luo
Yanyan Zhao
Visiting Scholars
Ms. Shasha Zhu
Shasha Zhu
Prof. Weiqiang Fan
Shasha Zhu
Prof. Hongye Bai
Hongye Bai
Undergraduate Students
 
Ian Madden
Erik Liu
Xizi Zhang
Hajin Hwang
 
Former Group Members

 

< back to main page


New papers
 

 
    Last updated, June 2015