Cl230 Classical Mythology

FINAL STUDY SHEET

(Please remember that the final is cumulative. The terms in the first part of this list are the same as your midterm list and you should be able to use your old review sheets to study for that portion. The new terms begin in the middle under the heading Odyssey and are marked in bold.)

HESIOD: basic themes and goals,

important geneaologies,

physical arrangement of the universe

Caldwell’s interpretation of Theogony

_______________________________________________________________________

OLYMPIANS (Greek and Roman names)

Chaos

Gaia

Eros

Tartaros

Ouranos

Kronos

Rhea

Zeus

Hephaistos’ birth

Lemnos, Thetis

Athena’s birth

Metis

Epimetheus

Prometheus

Ixion, Sisyphos, Tityos, Tantalos

Pandora

Hekate

Titans

Typhoeus (Typhon)

Atlas

Eris

Mekone

5 Ages of Man

Deucalion & Pyrrha

Baucis & Philemon (oak & linden)

Tereus, Procne, Philomela, Itys

Homeric Hymn to Demeter

Celeus

Metaneira

Demophoön

Eleusis

Persephone

Thesmophoria

Triptolemos

Hades

Homeric Hymn to Aphrodite

Anchises

Philommeides

Cyprogenes

Aeneas

Ganymede

Troy

Eos (Dawn)

Tithonos

Homeric Hymns to Apollo & Hermes

Apollo’s cattle

bow

Delos

Delphi

Leto

lyre

Phoebus

Pytho

Pythia

tortoise

laurel

Delphinian

Hermes – Argeiphontes

petasos

herm

Semele, Cadmus

satyrs, maenads

HEROES: main characteristics of their stories

centaur

HERAKLES (HERCULES)

12 Labors (10+2)

Deianira

Eurystheus

Iolaus

Iphikles

Mt. Oeta

Nessos

Alcmena

Achelous

Amphitryon

Cerberus

club, lion’s skin

death

Megara

Iole

Queen Omphale

Cercopes

Phlegra, gigantomachy

PERSEUS & BELLEROPHON

Acrisius

Aethiopia

Andromeda

Bronze shield

Cassiopeia

Cepheus

Chimera

Danaë

Gorgons

Graiai

Medusa

Nymphs

Pegasus

Perseus’ 4 gifts

Phineus

Polydektes

Proetus

Stheneboea

JASON & MEDEA

Jason, Aeson, Pelias

Iolkos

Colchis

Argonauts

Orpheus

Castor & Pollux (Dioscuri)

Phineus (#2), Harpies

Lemnos, Lemnian women

Hypsipyle

Hylas

Symplegades

Aeëtes, Medea, Apsyrtus

Talos, ichor

Scylla & Charybdis

Creon, Glauce

Aegeus

Hekate

PHAETHON

THESEUS

Aegeus, Aethra

Ariadne, Naxos, Dionysus

Daedalus

Europa

Hippolytus

Icarus

Labyrinth

Marathonian bull

Medea

Minos

Pasiphae

Troezen

Periphetes

Sinis

Crommyon

Sciron

Cercyon

Procrustes

 

OTHER IMPORTANT TERMS

structuralism

aetiological

sparagmos

parthenogenic

Oedipal complex

catharsis

hubris

xenia, guest-friendship

ODYSSEY/TROJAN WAR

Thetis, Peleus, Achilles

Plague, Apollo

Paris, Priam

Helen (Zeus & Leda)

Agamemnon, Clytemnestra, Aegisthus, Orestes

Aeneas

Telemachus

Nestor

Menelaus, Helen

Athena

Mentor

Mentes

Calypso, Ogygia

Phaeaecians, Scheria

Alcinous, Arete, Nausicaa

Cicones

Laestrygonians

Lotus-Eaters

Aeolus

Charybdis, Scylla

Sirens

Cyclops, Polyphemus

Demodocus

Autolycus

Poseidon

Helios, Thrinacia

Elpenor

Circe

Moly

Hermes

Visit to Land of Dead

(Underworld, Orpheus & Eurydice, Orphism, Dionysus Zagreus, Charon, Acheron)

Achilles, Neoptolemos

Teiresias

Ithaka

Laertes, Anticleia

Argus the dog

Eumaios

Philoetius

Eurycleia, Autolycus

Penelope

Suitors

Irus

Eurylochus

Eurymachus

nostos

EURIPIDES (Hippolytus, Alcestis, Bacchae, Medea)

Phaedra

Nurse

Hippolytus (Antiope)

Artemis

Aphrodite

Theseus

Poseidon

Admetus

Alcestis

Pheres

Apollo

Death

Herakles

Agave, Echion

Pentheus

Teiresias

Dionysus/Bacchus

Dionysus Zagreus

Bacchae, maenads

Satyrs, silens

Actaeon. Autonoe

Cadmus

Medea

Nurse

 

Jason

Corinth

Chorus, Corinthian women

Ino

Creon

Zeus

Artemis

Themis

Helios

Hekate

Symplegades

Aegeus

Pittheus, Troezen

Oaths

oracles

SOPHOCLES (Oedipus Rex, Antigone)

Oedipus

Jocasta

oracles

plague

Laius

Sphinx

Thebes

Teiresas

Polybus

Merope

Messengers

Shepherd

Antigone

Creon

Eteocles

Polynices

Ismene

Haemon

Teiresias

Sentries

OVID/ROMAN MYTH

Romulus & Remus

Rhea Silvia

Aeneas, Anchises

Sabines

pietas, gravitas, frugalitas

Actaeon

Adonis

Atalanta, Hippomenes

Cybele

Cadmus, Harmonia

Agenor

Spartoi

Daedalus, Icarus

Daphne

Echo

Europa

Midas

Procne, Philomela, Itys

Pandion

Mars, Venus

Narcissus

Pan

Pentheus

Acoetes

Arachne

Niobe (Niobids)

Latona

Midas

Pygmalion

Pyramus, Thisbe

Salmacis, Hermaphroditus

Teiresias

Orpheus, Eurydice

Other Terms

arete

metis

kleos

nostos/nostoi

hubris

hamartia

catharsis

polis, city-state

tragic heroes

Roman hero

tragos, oidos - tragedy