Vertical NW Banner  
Nanomaterials for Energy Conversion  
 
 

Meet the Wang Lab...

Group photo Nov 2012

PI: Dunwei Wang
Dunwei Wang
 
Postdoctoral Researchers

none

 

Graduate Students
 
Jin Xie

Jin Xie

Chun Du

Wei Li
Wei Li
Xiahui Yao
Xiahui Yao
Qingmei Cheng
Yuming He
James Thorne
Qi Dong
Da He
Visiting Students
 
 
Undergraduate Students
Gregory Bischoping
 
Ian Madden
 
Jordan Tassone
 
Ted Peacok
 
Erik Liu
 
Former Group Members

 

< back to main page


New papers
 

 
    Last updated, May. 2011